无量光亮

十小咒全文

十小咒 | 宣布时刻:2012-06-18 | 作者:网络 [投稿]

十小咒全文

十小咒全文(原文)

 1、满意宝轮王陀罗尼

 nāmó fó tuó yě。 nā mó dá mó yě,nāmó sēng qié yě。

 南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。

 nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà。jù dà bēi xīn zhě。

 南无观安闲菩萨摩诃萨。具大悲心者。

 dá zhí tuō。ǎn。zhuó jié là fá dǐ。zhèn duō mò ní。

 怛侄他。 唵。 斫羯啰伐底。震多末尼。

 mó hē。bō dēng mí。lǔlǔ lǔ lǔ。dǐ sè zhà。

 摩诃。 钵蹬谜。噜噜噜噜。底瑟吒。

 shuò là ē jié lì。shā yè hōng。pō suō hē。

 篅啰阿羯利。沙夜吽。 癹莎诃。

 ǎn。bō tà mó。zhèn duō mò ní。shuò là hōng。

 唵。 钵蹋摩。 震多末尼。篅攞吽。

 ǎn。bá là tuó。bō dàn mí hōng。

 唵。跋喇陀。 钵亶谜吽。

 2、消灾吉祥神咒

 nā mó sān mǎn duō。mǔ tuó nán。ē bō là dǐ。hè duō shě。

 曩谟三 满哆。母驮喃。阿钵啰底。贺多舍。

 suō láng nán。dá zhí tuō。ǎn。qié qié。qié xì。qié xì。hōng hōng。

 娑曩喃。怛侄他。唵。 佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。

 rù wā là。rù wā là。bō là rù wā là。bō là rù wā là。

 入嚩啰。入嚩啰。 钵啰入嚩啰。 钵啰入嚩啰。

 dǐsè chà。dǐsè chà。sèzhì lǐ。sèzhì lǐ。

 底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。

 suō pō zhà。suō pō zhà。shàn dǐ jiā。shì lǐ yì。suō pó hē。

 娑癹吒。娑癹吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩诃

 3、积德行善宝山神咒

 nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。

 南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。

 ǎn。xī dì hù lǔ lǔ。xī dū lǔ。zhǐ lì bō。jí lì pó。

 唵。悉帝护噜噜。悉都噜。只利波。吉祥婆。

 xī dá lǐ。bù lǔ lǐ。suō pó hē。

 悉达哩。布噜哩。娑嚩诃

 4、准提神咒

 稽(qǐ)首皈依苏悉帝 头面顶礼七俱胝(zhi)

 我今称誉大准提 唯愿慈善垂加护

 nā mó sà duō nán,sān miǎo sān pú tuó,

 南无飒哆喃。三藐三菩陀。

 jù zhī nán, dá zhí tuō,

 俱胝喃。怛侄他。

 ǎn, zhé lì zhǔ lì, zhǔn tí suō póhē。

 唵。折戾主戾。准提娑婆诃。

 5、圣无量寿决议光亮王陀罗尼

 ǎn。nà mó bā gé wǎ dì。ē bā là mì tà。ēyōu lǐ ā nà。

 唵。捺摩巴葛瓦帝。阿巴啰密沓。阿优哩阿纳。

 sū bì nǐ。shí zhí tà。dié zuǒ là zǎi yě。dá tǎ gě dá yě。

 苏必你。实执沓。牒左啰宰也。怛塔哿达也。

 ē là hē dì。sān yào sān bú dá yě。dá nǐ yě tǎ。

 阿啰诃帝。三药三不达也。怛你也塔。

 ǎn。sà lǐ bā。sāng sī gé lǐ。bā lǐ shù tà。

 唵。萨哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。

 dá là mǎ dì。gě gě nà。sāng mǎ wù gě dì。

 达啰马帝。哿哿捺。桑马兀哿帝。

 suō bā wǎ。bǐ shù dì。mǎ hē nà yě。bā lǐ wǎ lǐ suō hē。

 莎巴瓦。比述帝。马喝捺也。叭哩瓦哩娑喝。

 6、药师灌顶真言

 nā mó bó qié fá dì。pí shā shè。jù lǔ bì liú lí。

 南谟薄伽伐帝。鞞杀社。窭噜薛琉璃。

 bō lá pó。hé là shé yě。dá tuō jiē duō yě。

 钵喇婆。喝啰阇也。怛他揭多也。

 ē là hē dì。sān miǎo sān bó tuó yě。dá zhí tuō

 阿啰喝帝。三藐三勃陀耶。怛侄他。

 ǎn。pí shā shì。pí shā shì。pí shā shè。sān mó jiē dì suō hē。

 唵。鞞杀逝。鞞杀逝。鞞杀社。三没揭帝莎诃。

广阔佛友阅览文章时如发现错别字或许其他语法错误,欢迎纠正,以利弘法,你们的支撑是咱们前进的最好动力。反应|投稿
热文引荐
精华文章
精彩专题
楞严咒 楞严咒

楞严咒叫佛顶光亮,是佛的顶上化佛所说。所以是奇妙难以想象的。每一句有每一句的用处,每一字有每一字的奇妙,都具足难以想象。「佛顶光亮」便是表明咒的力气能破除全部漆黑,能成果全部积德行善。《楞严经》来源于其缘由为阿难被摩登伽女用邪咒所迷,在阿难的戒体快要被破坏时,佛陀令文殊菩萨持楞严咒前往救助阿难,阿难才被救醒归佛。故知楞严咒乃《楞严经》之主体,没有楞严咒的缘由,就没有《楞严经》。楞严咒是咒中之王,亦是咒中最长者(2622字),佛经上说“这个咒联系整个释教的兴衰。世界上只需有人持诵楞严咒,便是正法存在。”

大悲咒 大悲咒

《大悲咒》出自“伽梵达摩”所译的《千手千眼观世音菩萨广阔满意无碍大悲心陀罗尼经》,全名为《广阔满意无碍大悲心陀罗尼》。依照内容文字的多少,《大悲咒》有广、中、略三种不同的版别。如今通行的“伽梵达摩”84句《大悲咒》,其经本以《大正藏》的蓝本为依据,是一个改变差异较大的晚期增改本,并非“伽梵达摩”译著的原始相貌。除此类藏经外,还有一些很重要且更精确的可参考文献。如与译经时代较挨近的敦煌抄本、房山石经,以及与汉译著多有一起的西藏大藏经等。《大悲咒》在汉传m88中具有极端重要的含义。自唐代翻译《大悲心陀罗尼经》。

抢手引荐
网站引荐
最新引荐
愿全部弘法积德行善回向

资助、流转、见识、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界全部众生,依佛菩萨威德力、弘法积德行善力,普愿消除全部罪障,福慧具足,常得安泰,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成果。封闭全部诸恶趣门,开示人生涅槃正途。家门清吉,身心健康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。干戈永息,礼让兴行,公民安泰,全国太平。四恩总报,三有齐资,此生来世脱离全部外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离全部苦得终究乐,得遇佛菩萨、正法、清净善常识,临终无全部妨碍而往生有缘之佛净土,同证终究满意之佛果。

版权归原影音公司全部,若侵略你的权益,请告诉咱们,咱们会及时删去侵权内容!

2008-2017 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的释教文化传达组织     明升88网  |  念佛堂  |  佛经  |  释教